Om

StedmorDanmark.dk

Stedmordanmark.dk er en social humanitær organisation, hvor ønsket om at styrke familielivet er det bærende princip.

Stedmordanmark.dk fremmer trivsel i familien ved at sætte fokus på stedmødres rolle i den sammenbragte familie og ved at arbejde på at nedbryde tabuer herom, der hæmmer familiedannelsesprocessen.

Organisationen ønsker at styrke hele den sammenbragte familie ved at skabe – og formidle viden om stedmorrollen samt ved at starte debat og dialog om familiedannelsesprocessen og familiens mange former.

Værdier

Stedmorrollen

Vi arbejder ud fra en overbevisning om, at det styrker hele familien at give stedmødre støtte og redskaber, så de kan navigere i det sammenbragte.

Stedmødre har oftest nogle kulturelle, samfundsmæssige og psykologiske vilkår, indenfor hvilke rammer det kan være en stor udfordring at begå sig i. Ofte bliver stedmorens rolle vurderet og håndteret ud fra et børneperspektiv på rollen, hvilket medfører at stedmødrene starter ud fra en postion af at være uønsket.

Vi ønsker at sætte fokus på, at stedmødre er ligeværdige partnere og mennesker, og at det skal blive socialt acceptabelt at bede om hjælp til den komplekse position, stedmødre ofte befinder sig i.

Omend stedfædre oftest agerer indenfor andre kulturelle og psykologiske rammer, kan de opleve lignende problematikker. De er naturligvis også velkomne til at henvende sig til StedmorDanmark.dk.

 

 

 

 

Familiedannelse

Vi arbejder ud fra en overbevisning om, at familien er en dynamisk enhed, som vi selv kan definere rammerne for.

Der er således ikke én “rigtig” måde at være familie på – ligesom der ikke er én rigtig måde at være stedmor på.
For nogen giver det mening at indrette sig med stedmoren i “bonus-rollen”, for andre virker det bedre at være “ekstramor” eller “fars kæreste”. Måske behøver man slet ikke kalde sig en familie.

Vi understreger vigtigheden af at være bevidst om, at I ikke er en “kernefamilie”, hvorfor det vil være en forgæves indsats at forsøge at modellere sin sammenbragte familie med “kernefamilien” som rollemodel.
Det kan være svært at navigere i – især for dem, som er opvokset i en “kernefamilie”.

StedmorDanmark.dk rådgiver gerne om de forskellige familieformer, og hvordan man kan gribe konstruktionen af sin nye familie an.

Samfundsdebat

Flere og flere familier lever i sammenbragte familier. Mange af disse familier brydes igen bl.a. pga. højt konfliktniveau.

Det koster på det menneskelige plan samt på det samfundsøkonomiske plan.

Samfundet er indrettet efter “kernefamilien”. Det har givet god mening. Desværre skaber det nogle konflikter ift. “levet liv”. Stedforældre har som udgangspunkt ikke ret til “barnets første sygedag”, de er ikke garanteret plads ved samtalen i statsamtet, og det er op til de enkelte skoler at tage stilling til stedforældres rolle til forældresamtaler og andre arrangementer.

Man kan argumentere stærkt for, at disse forhold er noget, der alene vedrører de biologiske forældre, men ofte træder stedmødrene til, når deres partner har brug for hjælp til eksempelvis børnepasning, kontakt med statsforvaltningen, lektielæsning etc. Det sender modstridende signaler at efterspørge stedmødres ansvar og forpligtelse overfor familien, men at fratage dem de tilhørende “rettigheder”. Og det skaber forvirring omkring positionen som stedmor.

Vi ønsker, at debattere disse behov, rettigheder og ansvarsområder – også på samfundsniveau.

Mission

for StedmorDanmark.dk

Danne platform for vidensarbejde og undersøgelser, der kan belyse stedmødres og den sammenbragte families problematikker med henblik på at skabe øget trivsel, vilkår og ligeværdighed blandt stedmødre, der kan bidrage til at danne et solidt fundament for familielivet.

Være talerør på samfundsniveau for stedmødres perspektiv i den sammenbragte familie og nedbryde tabuer.

Skabe et netværk af frivillige, der gennem en fællesskabsfølelse kan nedbryde følelse af ensomhed, forårsaget af bl.a. tabuer. Ved at engagere frivillige, der selv har stået i samme situation skabes der større åbenhed, god kontakt og vidensdeling.

Hjælpe stedmødre i forældrerolle ved at styrke deres egne kompetencer.

Danne opsamlingssted for generel information om emnet og synliggøre diverse terapi-tilbud, netværksaktiviteter, foredrag mv. forskellige steder i landet.

Fungere som idéopsamlingssted med fokus på, hvordan vi kan bryde tabuer. Idéudvikling af hvordan vi kan arbejde videre med at formidle information om den komplekse rolle og betydningen for den sammenbragte familie via forskellige kanaler.

Skabe uddannelsestilbud for fagfolk, der gennem sit arbejde er i berøring med sammenbragte familier.

Vær med

i StedmorDanmark.dk

Som nystartet forening, arbejder vi frivilligt og uden økonomiske ressourcer. Foran os ligger et stort arbejde med at søge fonde, så vi forhåbentlig kan fortsætte vores arbejde med at formidle vores viden og stedmoderskabet og den sammenbragte familie. Vores ambition er, at vi gennem foreningen bl.a. kan arbejde videre med at undersøge og skabe mere viden om denne komplekse rolle, ud fra en overbevisning om, at familielivet bedres ved at forstå de problematikker, der kan opstå i det sammenbragte.

Lige nu er vi startet op med 6 bloggere, der frivilligt og ulønnet vælger at dele ud af deres tanker, følelser og erfaringer.

Disse frivillige tiltag er med til at skabe vidensgrundlag for stedmorrelaterede problematikker i det sammenbragte. Viden vi kan bruge til at blive klogere på det komplekse stedmoderskab. Viden vi kan bruge til at mindske konflikter og brud i den sammenbragte familie.

Bloggernes indlæg giver også stedmødre følelsen af ikke at være alene men derimod en del af et fællesskab.

Vi ønsker naturligvis, at skabe mange flere tiltag, der giver mulighed for, at stedmødre kan engagere sig i vores arbejde. Indtil vi skaffer flere ressourcer, der hjælper til dette, håber vi, at I vil tage godt imod vores bloggere og støtte op om deres mod og ærlighed. Læg en kommentar, stil spørgsmål, hjælp os ved at dele vores indslag på Facebook – og husk på, at I ikke er alene!

De støtter os

Morten Thomsen

Stifter og bestyrelsesformand for Livslinien.

Livsliniens værdier

Medmenneskelighed er bærende
Gensidig respekt er udgangspunktet
Dialog skaber udvikling
Kvalitet er altafgørende
Afsættet er frivillighed

Livslinien

Konsebd

Konsebd er et designbureau, som brænder for kommunikation og det enkle, æstetiske og konceptuelle design.
Som du nok allerede har lagt mærke til, staves Konsebd ikke helt som ordbogen dikterer. Vi staver det, som det udtales. Princippet for lydskriften er, at der skal være et entydigt forhold mellem lydskriftens tegn og sprogets lyde og det er det vi hjælper vores kunder med.
Hos Konsebd udvikler vi kreative løsninger, som sikrer et entydigt forhold mellem værdier og visuelt design. Med mere end 10 års erfaring og et stort kreativt engagement,  sikrer vi nyskabende og gennemtænkte visuelle løsninger og tilbyder vores ekspertise inden for:

Visuel identitet
Konceptudvikling
Logo
Kampagner
Webdesign

konsebd_LOGOmain_rgb_black_150pxl

Konsebd.dk

dethelebarn.dk

“Stedmoderens rolle i skilsmissebarnets udvidede familie er vigtig at anerkende og understøtte.
DetHeleBarn.dk støtter derfor StedmorDanmarks initiativ og ser frem til debat om såvel den sammenbragte familie som stedmoderens rolle.

DetHeleBarn.dk arbejder netop med at hjælpe den moderne familie med at skabe rammer, så barnet opleves og oplever sig selv som et helt barn med to hjem. Og her er stedmor netop en vigtig del af barnets ene hjem.”

DetHeleBarn.dk

Bestyrelsen

Sia Holm

Bestyrelsesmedlem
Cand.Psych. Autoriseret af Psykologinævnet. Privatpraktiserende psykolog. Foredragsholder. Har arbejdet i perioden 2005-09 under Familiestyrelsen i et forsøgsprojekt med parrådgivning for par i sammenbragte familier. Se også under ‘Rådgivning’ for info om Sia Holm.
Sia Holm

Dorte Daugaard Jensen

Stifter, bestyrelsesformand
Etnolog – med speciale i stedmødres rolle og rettigheder i den sammenbragte familie. Stifter af StedmorDanmark.dk Arbejder på at omskrive specialet til en bog. Udgivelsen er støttet af Styrelsen for Forskning og Innovation. Se også under ‘Rådgivning’ for info om Dorte Daugaard Jensen.
Dorte Daugaard Jensen